Bài kiểm tra trắc nghiệm thường có khoảng 50 câu với các đáp án được sắp xếp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, mỗi đáp án chiếm khoảng 25% tổng số câu hỏi, và tuân theo quy luật xác suất. Việc hiểu và áp dụng quy luật này sẽ giúp bạn có thể đưa ra các dự đoán hợp lý khi không biết chính xác câu trả lời.
Xem thêm: https://chuyentinhoc.com/cach-bam-random-tren-may-tinh-580/